جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980426190866 یادداشت سردبیر
طوبی كرماني‌
2 13980426190877 نظریه‌های رشدشناختی کودک در اندیشه چهار فیلسوف ایرانی (فارابي، ابن‌سينا، سهروردي، ملاصدرا)
نواب مقربی
3 13980426190878 پرستش، تعلیم و تربیت و «فلسفه و کودک»
مسلم شجاعی
4 13980426190881 «فلسفه و کودک» و مهارت رفتار ارتباطی با پیروان سایر ادیان
مهدی گنجور
5 13980429190920 یادداشت سردبیر
زهره حسینی خامنه‌ای
6 13980429190922 بررسی اثربخشی و کارآیی داستانهای مثنوی(دفتر ششم) در «فلسفه و کودک»
زینب برخورداری
زهرا ستارپناهی
7 13980429190923 تأثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان، بر پرورش تفکر انتقادی در استفاده از فضای مجازی
مریم سلگی
8 13980429190924 بررسی مقایسه‌يی مبانی انسان‌شناسی ابن‌سینا و متیو لیپمن
ميثم فلاحي
9 13990230237287 سرشت ـ نشان ایرانی حکمت متعالیه و کاربرد آن در تحول بنیادین آموزش
نواب مقربی
10 13990230237289 تفکر مراقبتی در حلقۀ کندوکاو در برنامۀ آموزش «فلسفه و کودک»
لعیا رحیم‌زاده
فهیمه انصاریان
معصومه صمدی
11 13990230237291 تبيين اصول تسهیلگر در برنامة «فلسفه و کودک» در تناظر با اندیشۀ اسلامی
ایمان دیندار اصفهانی
12 13990627249570 ضرورت «فلسفه و کودک» در ترازوی اندیشه اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای موجود در فرهنگ اسلامی
مهدی منصوری
ایمان دیندار اصفهانی
13 13991008251456 آموزش تفکرورزی به کودکان در مثنوی معنوی
زهره حسینی خامنه‌ای
احسان قیصری
فاطمه بندلی زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 13 ( از 13 رکورد)