دكتر غلا‌مرضا اعواني استاد
دکترا
دانشگاه شهید بهشتی