مدير مسئول

زهره حسینی خامنه‌ای استادیار
info@pac.org.ir دکترا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا

سردبیر

نادیا مفتونی دانشیار
nadia.maftouni@ut.ac.ir دکترا
-

هیئت تحریریه

آيت‌الله سيّدمحمّد خامنه‌اي استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
دكتر غلا‌محسين ابراهيمي ديناني استاد
دکترا
دكتر غلا‌مرضا اعواني استاد
دکترا
دكتر رضا داوري اردكاني استاد
دکترا
دكتر احد فرامرز قراملكي استاد
دکترا
دكتر عبدالرزاق حسامي‌فر استاد
دکترا
علينقي باقرشاهي دانشیار
دکترا
‌دكتر قاسم پورحسن دانشیار
دکترا

مدیر داخلی

مریم السادات مجتهدزاده دانش آموخته
کارشناسی ارشد