مریم السادات مجتهدزاده دانش آموخته
کارشناسی ارشد
بنیاد حکمت اسلامی صدرا