مژگان پروینیان استاد
mojganparvinian@gmail.com دکترا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
02188153455