‌دكتر قاسم پورحسن دانشیار
دکترا
دانشگاه علامه طباطبائي