• شناسنامه

  صاحب امتياز: بنياد حكمت اسلا‌مي صدرا

   

  مدير مسئول: زهره حسيني خامنه‌اي

  سردبير: دكتر نادیا مفتونی

   

  آيت‌الله سيّدمحمّد خامنه‌اي، استاد فلسفه، بنياد حكمت اسلامي صدرا

  دكتر غلا‌محسين ابراهيمي ديناني، استاد فلسفه، دانشگاه تهران

  دكتر غلا‌مرضا اعواني، استاد فلسفه، دانشگاه شهيد بهشتي

  دكتر رضا داوري اردكاني، استاد فلسفه، دانشگاه تهران

  دكتر اَحد فرامرز قراملكي، استاد فلسفه، دانشگاه تهران

  دكتر عبدالرزاق حسامي‌فر، دانشيار فلسفه، دانشگاه بين‌المللي‌امام خميني(ره)

  دكتر علينقي باقرشاهي، دانشيار فلسفه، دانشگاه بين‌المللي‌امام خميني(ره)

  ‌دكتر قاسم پورحسن، دانشگاه فلسفه، علامه طباطبائي(ره)

   

  مدير اجرايي: مریم السادات مجتهدزاده

   

  تلفن تماس:

  واحد پيگيري مقالات: 88493801 و 88493802 (021) واحد اشتراک و فروش: 88153594 (021