اخبار نشریه

فرخوان مقاله بیست و پنجمین همایش بزرگداشت کلاصدرا

بیست و پنجمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا، در خردادماه 1400، با موضوع «فلسفه و تعامل جهان و انسان» برگزار خواهد شد.

دبیرخانه همایش از آثار پژوهشی اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه که دربارۀ موضوعات پیشنهادی یا دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه به رشتۀ تحریر درآمده باشند، استقبال مینماید.

موضوعات پیشنهادی و اطلاعات تکمیلی بر روی پایگاه mullasadra.org قابل دسترسی است.

 

بنیاد حکمت اسلامی صدرا

دبیرخانه دائمی همایشهای بزرگداشت حکیم ملاصدرا