ع

  • عبداللهی.محمد جواد تأثیر کرونا بر مفهوم مصلحت (با تأکید بر حق ملاقات کودک) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
  • عبداللهی.محمدجواد تأثیر کرونا و قرنطینه بر افزایش کودک‌آزاری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
  • عطايي.حسين تربيت فلسفی کودک [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]