ع

  • عادل‌زاده نایینی.فریبا تربیت عقلانی در اندیشۀ فارابی [ دوره5, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
  • عبداله پور.رویا تأثیر فلسفه‌ورزی بر پرسشگری دانش‌آموزان و تبیین آن از منظر قرآن [ دوره5, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]