ش

  • شبانی.هانیه تطبیق و بررسی الگوهای تربیتی ایرانی و مکاتب تعلیم و تربیت [ دوره5, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
  • شجاعی.مسلم پرستش، تعلیم و تربیت و «فلسفه و کودک» [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
  • شجاعی.مسلم کودک و دنیای فلسفی او [ دوره5, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
  • شهیدی مارانی.خدیجه بررسی لزوم آموزش تفکر منطقی به کودکان مسلمان [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]