ج

  • جامی رودی.توحید بایسته‌ها و چالشهای مناسبات انسانیِ آموزش مجازی در دوران کرونا وپساکرونا [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
  • جامی رودی.عبدالغفور بایسته‌ها و چالشهای مناسبات انسانیِ آموزش مجازی در دوران کرونا وپساکرونا [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]