م

  • محمدی پناه.شیرین بررسی ابعاد نقش تربیتی خانواده در دوران بحران (ویروس كويد ۱۹) [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
  • مفتونی.نادیا فلسفه بازي و بازي فلسفي در دوران كرونا [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]