• فرايند ارزيابي مقالات

  فرايند ارزيابي مقالات دريافتي بترتیب ذيل خواهد بود؛ بديهي است مقاله‌یی که در هريک از مراحل فوق به تأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد.

   

  1) راستی‌آزمایی با نرم‌افزارها و سامانه‌های مشابه‌یاب بمنظور جلوگیری از سرقت علمی

  2) بررسی ويراستار علمي

  3) داوری دو نفر از اساتيد متخصص در موضوع مورد بحث

  4) تصمیم‌گیری هيئت تحريريه و سردبير.

   

  نویسنده/ نویسندگان باید کتباً متعهد شوند که تمامی قواعد حقوقی و اخلاقی انتشار مقاله را رعایت نموده‌اند. مقالاتی که با مندرجات این راهنما مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.

   

  بهمراه ارسال مقاله، تکمیل و ارسال فرم اصالت اثر و تعارض منافع ضروری است. این فرم با نام «فایل نمونه نگارش مقاله» در منوی ارسال مقاله، قابل دستیابی است.