س

  • ستارپناهی.زهرا بررسی اثربخشی و کارآیی داستانهای مثنوی(دفتر ششم) در «فلسفه و کودک» [ دوره4, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
  • سلگی.مریم تأثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان، بر پرورش تفکر انتقادی در استفاده از فضای مجازی [ دوره4, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
  • سوهاني.عاطفه شيوه‌هاي تعميق باورهاي ديني در کودکان [ دوره4, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]