ف

  • فلاحان.زهرا مدرسه‌آگاهی، تجربه فلسفی کودکان در دوران همه‌گیری بیماری کرونا [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
  • فلاحي.ميثم بررسی مقایسه‌يی مبانی انسان‌شناسی ابن‌سینا و متیو لیپمن [ دوره4, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]