ر

  • رحمانی.جهانبخش تربیت عقلانی در اندیشۀ فارابی [ دوره5, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
  • رحیم‌زاده.لعیا تفکر مراقبتی در حلقۀ کندوکاو در برنامۀ آموزش «فلسفه و کودک» [ دوره5, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
  • رهنما.اکبر بررسی سیر آراء و اندیشه‌های مربوط به مفهوم کودکی در ایران باستان [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]