آخرین شماره


شماره 4 سال 5
پاییز - زمستان 1398
دانلود فایل

1 - یادداشت ( DOI : 0)
( زهره حسینی خامنه‌ای )
2 - آموزش تفکرورزی به کودکان در مثنوی معنوی ( DOI : 0)
( فاطمه بندلی زاده - زهره حسینی خامنه‌ای - احسان قیصری )
3 - محوريت اقتصاد فرهنگ در الگوی اخلاقي فارابی و كاركرد آن در برنامة «فلسفه و کودک» ( DOI : 0)
( ناديا مفتوني )
4 - کودک و دنیای فلسفی او ( DOI : 0)
( مسلم شجاعی - سید سجاد ساداتی زاده )
5 - ضرورت «فلسفه و کودک» در ترازوی اندیشه اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای موجود در فرهنگ اسلامی ( DOI : 0)
( ایمان دیندار اصفهانی - مهدی منصوری )
6 - تبیین جایگاه هنر دیالکتیک در برنامۀ «فلسفه و کودک» ( DOI : 0)
( علی‌اصغر جعفری ولنی - محیا مهرجدی )
7 - تأثیر فلسفه‌ورزی بر پرسشگری دانش‌آموزان و تبیین آن از منظر قرآن ( DOI : 0)
( رویا عبداله پور )
8 - تربیت عقلانی در اندیشۀ فارابی ( DOI : 0)
( فریبا عادل‌زاده نایینی - رضاعلی نوروزی - جهانبخش رحمانی )