اهداف و چشم انداز


 

برنامه «فلسفه و كودك» كوششی برای بازسازی فلسفه در بطن حیات انسانهاست و بوسیله كندوكاوی جمعی در حلقه تعاملات فكری، رفتاری و عقیدتی كودكان بهمراه راهنمایی و تسهیلگری مربی برای رسیدن به درست اندیشیدن، تلاش می‌كند و كنكاشی است كه به معرفت و فلسفیدن می‌انجامد.

بطوركلی «فلسفه و كودك» كاربردی كردن تفكر در جامعه است و برگرفته از حكمت عملی ملاصدراست كه در آن تربیت بر تعلم تقدم دارد و روش آن، هم منتقدانه و هم نوآورانه است.

گروه فلسفه و كودك در سال 1383 عنوان «فلسفه برای كودكان» را به «فلسفه و كودك» تغییر داد كه حاكی از همراهی و معیت «فلسفه و كودك» است، چرا كه تفكر و فلسفه‌ورزی با كودك دو یار جدا نشدنی از یكدیگر هستند.

تفاوت «فلسفه و كودك» با «فلسفه برای كودكان» در دنیا، آن است كه عنوانهای دیگر بدنبال تربیت شهروندی خوب و وظیفه‌شناس هستند در حالی كه «فلسفه و كودك» بدنبال هدف والاتری است كه همانا تربیت انسان كامل با رویكرد فطرتگرایی توحیدی است و تلاش میشود استدلال در بین كودكان بهبود یابد، درك اخلاقیات رشد یافته و روابط اجتماعی و خلاقیت شكوفا شود. باین ترتیب كودكان بسوی نتایج و تجربیات معقول و مستدل راهنمایی میشوند.

از اینرو گروه «فلسفه و كودك» بمنظور نشر تحقیقات و یافته‌های علمی خود در حوزه «فلسفه و كودك» اقدام به انتشار مجله‌ای با عنوان «فلسفه و كودك» نمود كه تاكنون 18 شماره آن را از ابتدای سال 1392 منتشر كرده و انتشار آن به امید پروردگار ادامه خواهد یافت.